newsletter

 účetní a daňové novinky - září 2015

 

2015

účetní a daňové novinky - září 2015

Po prázdninách Vám v tomto newsletteru přinášíme některé účetní a daňové novinky, které se s blížícím se počátkem nového roku chystají. Zaměříme se na 4 hlavní témata: 1. zvýšení minimální mzdy, 2. kontrolní hlášení, 3. elektronická evidence tržeb, 4. novinky v zákoně o daních z příjmu.

Zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č.233/2015 Sb. se od 1.1.2016 zvyšuje minimální mzda z dnešních 9.200 Kč na 9.900 Kč (hodinová z 55 Kč na 58,70 Kč)

Výše minimální mzdy má dopad i na další skutečnosti:

 • Daňový bonus – nárok na jeho výplatu je podmíněn dosažením ročního příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy (§ 35c odst. 4 ZDP), resp. měsíčního příjmu ve výši poloviny minimální mzdy (§ 35d odst. 4 ZDP),
 • „Školkovné“ – maximální sleva za umístění dítěte je omezena výši minimální mzdy (tj. pro rok 2016 částkou 9.900 Kč),
 • Důchody – pravidelně vyplácené důchody jsou osvobozeny do 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2016 tedy do částky 356 400 Kč. Zde pozor na výjimky u důchodců s příjmy z podnikání, pronájmu či závislé činnosti, kdy osvobozený příjem z důchodu je pouze pokud součet příjmů dle § 6,7 a 9 nepřesáhne 840 000 Kč.
 • Zdravotní pojištění
  • minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění bude u zaměstnanců 9.900 Kč (až na některé výjimky)
  • ke zvýšení zdravotního pojištění dochází i u osob bez zdanitelných příjmů a to ze současných 1.242 Kč na 1.337 Kč

Připomínáme i platné nařízení vlády 567/2009 Sb., které upravuje tzv. „zaručenou mzdu“, která se odvozuje od minimální mzdy. Toto nařízení vlády rozděluje práce do 8 skupin dle namáhavosti, složitosti a odpovědnosti práce a dle toho určuje minimální zaručenou mzdu.

Kontrolní hlášení

S účinností od 1.1.2016 bude zavedena nová povinnost – podávání „kontrolního hlášení“. Kontrolní hlášení v podstatě vychází ze „záznamní povinnosti“, kterou již plátci DPH musejí vést v současnosti. Do kontrolního hlášení se budou uvádět údaje z vystavených i přijatých daňových dokladů. Konkrétní údaje zákon neudává, ale bude se vycházet ze schváleného formuláře, který zatím nemá definitivní podobu. V prozatímní verzi formuláře, který může dostát změn, to jsou tyto údaje: DIČ odběratele či dodavatele, evidenční číslo dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum povinnosti přiznat daň, základ daně, výši daně.

Povinnost podávat hlášení budou mít osoby, které jsou v tuzemsku registrované k DPH (tj. jak tuzemské, tak i zahraniční subjekty).

Právnické osoby budou bez ohledu na zdaňovací období povinni podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je 25 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce.

Fyzické osoby budou kontrolní hlášení podávat s ohledem na své zdaňovací období. Lhůta pro podání kontrolního hlášení je totožná s lhůtou pro podání daňového přiznání.

Povinnost podat kontrolní hlášení, vznikne plátci, který:

 • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu, nebo
 • přiznává daň na výstupu, nebo
 • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu „přenesené daňové povinnosti“, nebo
 • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Kontrolní hlášení se bude podávat výhradně v elektronické podobě. Případné opravy, které vyústí v podání následného kontrolního hlášení bude plátce povinen podat ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne zjištění neúplných či nesprávných údajů. Následné kontrolní hlášení bude obsahovat kompletní údaje. Tj. ne pouze změny, ale úplné údaje se zapracovanými opravami. Se zavedením kontrolního hlášení přestanou plátci podávat aktuální výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH.

Nesplněním některé povinnosti, které souvisí kontrolním hlášením, vznikne plátci povinnost uhradit pokutu. Tzn. nezáleží na správci daně, zda sankci vyměří, ale povinnost sankci uhradit vznikne automaticky ze zákona. Jedná se o tyto sankce:

 • plátce podá kontrolní hlášení dodatečně bez vyzvání správce – 1.000 Kč
 • plátce podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval - 10.000 Kč
 • plátce nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů, které pláce uvedl v podaném kontrolním hlášení – 30.000 Kč
 • plátce nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně – 50.000 Kč

Mimo výše uvedené sankce má správce daně zákonnou povinnost uložit pokutu až do výš 0,5 mil. Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního hlášení. Jak se bude posuzovat závažnost ztěžování či maření správy daně ukáže až praxe.

Správce daně má také možnost uložit pokutu až do 50.000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění či nedoplní nesprávné či neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

 

Elektronická evidence tržeb („EET“)

Vláda již schválila návrh zákona o EET a to bez zásadních změn oproti návrhu. Spuštění EET by mělo probíhat ve třech etapách. Nejprve budou tržby evidovat podnikatelé v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. Dále se připojí tržby z velkoobchodu a maloobchodu. Nakonec systému EET budou až na výjimky podléhat tržby z veškerých činností.

V souvislosti s tímto zákonem schválila vláda i návrh na snížení DPH z 21 % na 15 % u stravovacích služeb (mimo alkoholických nápojů). Dále vláda schválila návrh na jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč pro ty poplatníky, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby dle zákona EET, čímž by se mělo kompenzovat zvýšení nákladů, které poplatníkům vzniknou.

 

Novela zákona o daních z příjmů

Vláda schválila novelu zákona o daních z příjmů. Pokud mají změny platit od 1.1.2016, musí novelu schválit Parlament a také prezident, takže zda se to stihne do konce roku je nejisté.

Novela obsahuje mimo jiné tyto změny:

 • daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje z 15.804 Kč na 17.004 Kč a na třetí dítě (a další) z 17.004 Kč na 20.604 Kč. Na prvé dítě se daňové zvýhodnění nemění a zůstává ve výši 13.404 Kč.
 • zamezení osvobození dividend od DPPO, pokud jejich výplata u mateřské společnosti snižuje základ daně
 • uplatnění srážkové daně na podíly na zisku vyplácené jiné osobě než je společník

Bc.Jiří Černý

jiri.cerny@accta-x.cz

 

Upozornění:

Informace obsažené v tomto článku mají pouze obecný charakter. Uživatelé by před konáním nebo zdržení se konání na základě výše uvedených informací měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Z naší strany nelze akceptovat jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu k tomuto článku.

Děkujeme Vám za pozornost. Chcete-li další informace, pak se na nás neváhejte obrátit

Nezobrazila se Vám tato zpráva správně? Klikněte zde.

Odhlásit se z newsletteru

zavřít

Máte dotaz?

Vložte vaše telefonní číslo a my Vám zavoláme!